عنوان فارسی مقاله:

تاثیر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران مورد بورس سهام کراچی

عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of dividend policy on shareholders’ wealth A case of Karachi Stock Exchangeبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران مورد بورس سهام کراچی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

نمونه متن ترجمه
چکیده
بررسی رابطه بین دو بخش مهم انتظارات سرمایه گذار در رابطه با سیاست سود های سهام نقدی و ثروت سهامداران در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد . هنوز تعدادی از تلاش های تحقیقاتی برای یافتن این رابطه دقیق انجام می گیرند . این بررسی بر داده ای تکیه می کند که از شصت و هشت شرکت بورس سهام کراچی جمع آوری می گردد . سال مالی برای بعضی شرکت ها در ماه دسامبر پایان می یابد در حالی که شرکت های دیگر ماه ژوئن را برای اتمام سال مالی بر می گزینند . تحلیل به دو دسته تقسیم می گردد : 37 شرکت در یک دسته قرار می گیرند که حساب هایشان را در ماه ژوئن می بندند و از دوره 2003 تا 2007 را مد نظر قرار دادند نظر به این که 31 شرکت در دسته دوم قرار می گیرند که حساب های خودشان را در ماه دسامبر می بندند . دوره بررسی برای دسته دوم از سال 2004 تا 2007 بود . مدل حداقل مربعات معمولی و تاثیر ثابت مورد استفاده قرار می گیرند تا معادله رگرسیون را از طریق پذیرفتن برگشتی های سهام تخمین بزنند که به همانند متغیر و نسبت مدت برگشت سرمایه سود سهام به صورت متغیر توضیحی تشریح گردیدند . نتایج تحلیل نشان می دهند که برگشتی های سرمایه با سیاست سود سهام و اندازه شرکت همبستگی منفی دارند و با برگشتی های سرمایه در دارایی ها ، نسبت درامد به قیمت و رشد شرکت برای شرکت های با انتهای سال مالی ماه ژوئن همبستگی مثبت دارند . برگشتی های سرمایه برای شرکت های با انتهای سال مالی دسامبر با اندازه شرکت ، نسبت پرداخت های سود سهام و برگشتی های دارایی ها همبستگی منفی دارند . تحلیل آشکار می سازد که مدل OLS یک مدل خوب برای تخمین برگشتی های سرمایه نمی باشد اما مدل تاثیرات ثابت یک مدل خوب می باشد که می توان برای اهداف تخمینی استفاده نمود .