عنوان فارسی مقاله: روش اسکن غیرعمدی برای نقص های مربوط به بخش های پشتی ساختارهای فولادی با استفاده از سیستم های جذاب نشت مایعات
عنوان انگلیسی مقاله:

Unintentional Scanning Method for Back-Side Imperfection of Steel Construction Using Attractive Fluidity Leakage System

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش اسکن غیرعمدی برای نقص های مربوط به بخش های پشتی ساختارهای فولادی با استفاده از سیستم های جذاب نشت مایعات و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

یک سیتم تخمینی غیرمخرب و غیرعمدی با استفاده از روش شار مغناطیسی نشتی برای شناسایی نقص های مربوط به بخش پشتی ساختارهای بزرگ توسعه داده شد تا تشخیص سریع در مناطق مقیاسی بزرگ را درک کنند. زمینه ی جالبی برای هدف موردنظر بکار رفت که از یوغ هیدروکسید آهن و شار جذب نشت شده از مواد موردنظر، با سنسور مغناطیسی نارسانا مشخص گردید. این کاوشگر اندازه گیری روی یک سیستم اسکن اتوماتیک ثابت شد. این سیستم اسکن اتوماتیک کامل، سیگنال های مربوط به تغییرات مغناطیسی را دریافت کرد که با نقص بخش های پشتی صفحات فولادی قابل مقایسه بود. برای ارائه ی اثربخشی سیستم های توسعه یافته، صفحه ی فولادی جرثقیل را بررسی کردیم که، در قسمت پشتی پوسیده و زنگ زده بود. متوجه شدیم که، سیگنال های مغناطیسی شناسایی شده، به صورت قابل توجهی در مناطقی تغییر کرده بودند که دچار فساد تدریجی و زنگ زدگی شده بودند، درحالیکه تنها تغییر سیگنالی که اندکی جذابیت داشت، در مناطقی بدون زنگ زدگی یافت شد. از اینرو، سیستم های پیشرفته برای جذب نقص های بخش پشتی در مناطق گسترده مفید بودند، اما، برای آزمایش های نمایشی استفاده می شدند.