عنوان فارسی مقاله:

زمانبندی پروژه منابع چند مهارتی وزندار


عنوان انگلیسی مقاله:

Weighted Multi-Skill Resources Project Scheduling
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی زمانبندی پروژه منابع چند مهارتی وزندار و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، صورت تعمیم یافتة مسئله زمانبندی پروژه منبع محدود کلاسیک (RCPSP) را معرفی می‌کنیم. ما در اینجا نوعی جدید از محدودیت‌های منابع را که اعضای پرسنل در آن درگیرند معرفی می‌کنیم. مدلی جدید نیز معرفی می‌شود که اعضای پرسنل در آن می‌توانند با تخصصی متفاوت چند مهارت داشته باشند. مثلاً، یک عضو می‌تواند بیش از یک فعالیت را انجام دهد و تا هر زمان موردنیاز بسته به مهارت فردی پرسنل وظیفه اختصاص یافته را به انجام رساند. ما این مدل را مسئله زمانبندی پروژه چندمهارتی وزندار (WMSPSP) می‌نامیم. در مدل ما، هر فعالیت نیازهای مهارتی خاصی دارد که باید برآورده شوند. برای حل این مسئله، کران پائینی پیشنهاد می‌شود که در آن از شیوه برنامه نویسی خطی برای RCPSP استفاده می‌شود.