عنوان فارسی مقاله:

رابطه بین رویکردهای تدریس معلمان ریاضی و وضعیت ریاضی دانش آموزان پایه نهم


عنوان انگلیسی مقاله:

The Relationship between Mathematics Teachersí Teaching Approaches and 9th Grade Studentsí Mathematics Selfبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی رابطه بین رویکردهای تدریس معلمان ریاضی و وضعیت ریاضی دانش آموزان پایه نهم و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رویکرد تدریس اتخاذ شده از سوی معلمان ریاضی و وضعیت ریاضی دانش آموزان پایه نهم آنها می باشد. این مطالعه به جستجوی جواب سه پرسش تحقیق پرداخت. 1) رویکردهای رایج در نظر معلمان ریاضی درباره تدریس موثر و گزارشات شخصی درباره فعالیت های کلاس درسی خود، 2) ویژگی های کیفی و کمّی دانش آموزان و وضعیت ریاضی و 3) روابط بین رویکردهای تدریس مورد پشتیبانی معلمان ریاضی، وضعیت درس ریاضی دانش آموزان پایه نهم خود، شاخص های اجتماعی-جمعیت شناختی معلمان و شاخص های اجتماعی-جمعیت شناختی دانش آموزان.پیامدهای مطالعه نشان می دهد که به خاطر ساختار پیچیده این پدیده ها، به دشوار می توان نظرات معلمان ریاضی را درباره تدریس و فعالیت خود گزارشی آنها را درباره گروه های نظری از قبل تعریف شده دسته بندی نمود، هر چند کاربرد ساختاربندی در یک درس دارای تاثیر مثبت تری بر وضعیت ریاضی دانش آموزان نسبت به پشتیبانی از عقاید ساختار بندی می باشد.