عنوان فارسی مقاله:

بررسی آزمایشی بر روی رفتار زمین لرزه ای اتصالات تیر-ستون تقویت شده با آلیاژهای حافظه ای شکل فوق ارتجاعی

عنوان انگلیسی مقاله:

Experimental Investigation on the Seismic Behavior of Beam-Column Joints Reinforced with Superelastic Shape Memory Alloys
نمونه متن ترجمه
آلیاژهای شکل فوق ارتجاعی (SE SMAها) آلیاژهای منحصر به فردی هستند که دارای توان متحمل شدن تغییر شکلهای بزرگ و بازگشت به شکل بدون تغییر شکل خود با برداشتن تنشها هستند. این مطالعه به منظور ارزیابی رفتار لرزه ای اتصالات تیر-ستونهای تقویت شده با SE SMAها هستند. دو اتصال تیر- ستون مقیاس بزرگ، زیر بار چرخه ای ذخیره شده، تست شدند. در حالیکه اتصال اول، با میلگردهای عاجدار فولادی عادی تقویت شد. میلگردهای عاجدار فولادی SE SMAها در دومی بکار رفتند. هر دو اتصال، از یک ساختمان بتنی تقویت شده (RC) واقع بر روی منطقه ی به شدت لرزه خیر کانادای غربی انتخاب شدند و طبق استانداردهای کنونی کانادا، طراحی و تشریح شدند. رفتار دو نمونه تحت بار چرخه ای معکوس، از جمله رانشها، چرخش ها و توانایی اتلاف انرژی، مقایسه شدند. نتایج نشان داد نمونه ی اتصال تیر-ستون تقویت شده ی SMA توانست بیشتر تغییر شکل پس از تسلیم شدگی را بازیابی نماید. لذا، به یک میزان حداقل ترمیم پس از یک زلزله ی قوی نیاز داشت.