عنوان فارسی مقاله: مقدار ترکیبی یکپارچه قضاوت های فازی و روش شناسی برنامه ریزی غیر خطی برای رتبه بندی الگو های طرح تسهیلات


عنوان انگلیسی مقاله:

An integrated synthetic value of fuzzy judgments and nonlinear programming methodology for ranking the facility layout patternsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مقدار ترکیبی یکپارچه قضاوت های فازی و روش شناسی برنامه ریزی غیر خطی برای رتبه بندی الگو های طرح تسهیلات و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف مقاله حاضر این است تا معیار های کیفی را علاوه بر معیار های کمیتی برای مشکل طراحی طرح اولیه تاسیسات ( FLD) یکپارچه نماید . ما برای این هدف یک روش شناسی یکپارچه را براساس مقدار ترکیبی قضاوت های فازی و برنامه ریزی غیر خطی ( SVFJ-NLP) معرفی می کنیم . الگو های طرح اولیه تاسیسات (FLP) به همراه هم با اندازه گیری های عملکرد اشان از هزینه کل هندلینگ ماده از طریق ابزار طراحی طرح اولیه کامپیوتری یا CRAFT تولید می گردند . همچنین سنجش های عملکرد معیار کمی ثانویه( هزینه ساخت دیوارهای عرض ) از طریق تخمین این FLPها محاسبه می شوند . سپس مقدار ترکیبی قضاوت های فازی برای جمع آوری سنجش های عملکردی مرتبط با معیار های کیفی اعمال می گردد و در نهایت مدل برنامه ریزی غیر خطی برای حل طراحی طرح اولیه تاسیسات پیشنهاد می گردد . نتابج کسب شده از مطالعه موردی واقعی باعث صحه گذاری مدل پیشنهادی می گردد .