عنوان فارسی مقاله:

استراتژی کارآفرینی در مقابل دقت حسابداری در محاسبه سرمایه و درآمد

عنوان انگلیسی مقاله:

Entrepreneurial strategy v. accounting accuracy in ‘calculating’ capital and income

نمونه متن ترجمه
هم کارآفرینان و هم حسابداران درآمد و سرمایه را محاسبه میکنند ولی هرکدام در شاخه تولیدات خود اینکار را انجام میدهند. این مقاله این واگرایی و اهداف نسبی محاسبات کارآفرینان و حسابداران در تشکیلات اقتصادی کسب و کار را آزمون میکند. برای کارآفرین، سرمایه و درآمد یک بازده مورد انتظار برای اظهار نظر درباره کسب درآمد در آینده با استفاده استراتژیک از کالاهای سرمایه ای تشکل های اقتصادی می باشد. اما حسابدار باید از قضاوت های کارآفرینانه برای محاسبه خالص ارزش زمان حال بازار از کالاهای سرمایه ای تشکل های اقتصادی در یک تاریخ خاص اجتناب کنند. از این رو محاسبه درآمد توسط حسابدارافزایش خالص ارزش حال کالاهای سرمایه ای شرکت در بازار می باشد. این محاسبات حسابداری ارزیابی موفقیت استراتژی شرکت را آسان تر میکند. اما منتقدان ادعا می کنند که فعالیت حسابداری نیاز به سرمایه گذاران خارجی برای کسب اطلاعات صحیح در چشم انداز شرکت را نادیده می گیرد. این مقاله مقررات حسابداری را نقد میکند و آن را امکان سنجی می کند و از خصوصی سازی در انتخاب تکنیک های حسابداری کارآفرینی استفاده می کند.