عنوان فارسی مقاله:

حلقه پایاسازی سیستم طوقه دو محوره با استفاده از کنترلر فازی نوع PID خود تنظیم شونده


عنوان انگلیسی مقاله:

Stabilization loop of a two axes gimbal system using self-tuning PID type fuzzy controllerبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی حلقه پایاسازی سیستم طوقه دو محوره با استفاده از کنترلر فازی نوع PID خود تنظیم شونده و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

کاربرد سیستم پایدارساز اینرسیایی پایاسازی خط دید حسگر به سمت هدف با جداسازی حسگر از اختلالات ناشی از محیط عملیاتی می باشد. هدف این مقاله ارائه سیستم طوقه دو محوره می باشد. رابطه های گشتاور طوقه ها با استفاده از معادله لاگرانژ با در نظر گرفتن تحرک زاویه ای پایه و عدم تعادل حجم ایجاد می شود. حلقه های تثبیت با واحد کوپلینگ عبوری با استفاده از کنترلر نوع PID فازی ایجاد می شود. کل سیستم کنترل با استفاده از MATLAB شبیه سازی و اعتبارسنجی می شود. سپس، عملکرد کنترلر ارائه شده توسط مقایسه با کنترلر PI معمول با توجه به آنالیز پاسخ گذار و مطالعه کمیتی از آنالیز خطا ارزیابی می شود. نتایج شبیه سازی به دست آمده در شرایط مختلف کارآمدی کنترلر فازی ارائه شده را تائید می کند که پاسخ بهتری را به نسبت پاسخ کلاسیک ارائه می کند، و موجب بهبود بیشتر در عملکرد حالت پایدار و گذار می شود.