عنوان فارسی مقاله:

تشکیل ارنکیما در گونه های محصول: یک نقد و بررسی


عنوان انگلیسی مقاله:

Aerenchyma formation in crop species: A review
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تشکیل ارنکیما در گونه های محصول: یک نقد و بررسی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


نمونه متن ترجمه

چکیده

سیل یک مساله مهم در بسیاری از نواحی محصول در دنیا محسوب میشود. در عین حال، گونه های گیاهی زمین مرطوب زیادی میتوانند ریشه های خود را در خاکهای سیل زده گسترش دهند، که به خاطر کانالهای ارنکیمای طولی است که انتشار اکسیژن را از سرشاخه ها به نوک ریشه تسهیل مینماید. آئرنشیما هم چنین در ریشه های برنج شکل میگیرد، اجازه میدهد گیاهان برنج به خوبی در مزارع شالیکاری دچار سیل شده رشد پیدا کنند. از اینرو، تشکیل ارنکیما به گیاهان برای زنده ماندن در سیل کمک میکند. "ارنکیما اولیه" در ریشه های محصولات غله ای تشکیل میشود همانند برنج، ذرت، جو و گندم. "ارنکیما ثانویه" در ساقه، هیپوکوتیل، ریشه اصلی، ریشه های خارجی ، عقده های ریشه ی برخی محصولات بقولات مثل سویا تشکیل میشود. این مقاله، پیشرفت اخیر در مطالعه ی تشکیل ارنکیما را مورد نقد و بررسی قرار میدهد و نقشی را مورد تاکید قرار مدهد که ارنکیما در محصولات غله ای و ارنکیما ثانویه در سویا برای بهبود تحمل آنها در مقابل سیل ایفا میکند.