عنوان فارسی مقاله: IO-OI: مدل فرآیند رویکرد دوگانه برای بهبود شادی در محیط کار


عنوان انگلیسی مقاله:

Inside-Out-Outside-In: A dual approach process model to developing work happiness


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی IO-OI: مدل فرآیند رویکرد دوگانه برای بهبود شادی در محیط کار و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله مفهومی مدل درون-بیرون-بیرون-درون را (IO-OI) ارائه می کند، که یک رویکرد علمی و فرآیندی دوتایی برای توسعه شادی در محیط کار است. این مدل بیان می کند که شادی کارمندان در محیط کار تحت تأثیر سطح فردی منابع شخصی قرار دارد که از طریق توسعه مثبت کارمندان و نظرات مثبت (عوامل درون-بیرون) توسعه یافته و منابع اجتماعی توسعه یافته در سطح سازمانی از طریق استراتژی های مثبت و فرهنگ سازمانی مثبت (عوامل بیرون-درون) توسعه یافته اند. این مدل همچنین سه فرآیند را مشخص می کند که عوامل بیرون-درون و عوامل درون-بیرون را به هم متصل می کند (ارزیابی نگرش، قرار گرفتن در معرض انتخاب و تعصب تأیید)، و مجموعه ای از حلقه های بازخوردی را به هم متصل می کند که از تکامل مثبت در سطوح فردی و سازمانی حمایت می کند. ما روش هایی را پیشنهاد می کنیم که در آن مدل IO-OI می توانى مورد استفاده و آزمایش قرار گیرد. مدل IO-OI زمینه های نگرش، دانش پژوهی سازمانی مثبت و رفتار سازمانی مثبت را در هم می آمیزد و پایه ای را برای درک این فراهم می کند که چگونه به بهترین شکل نظرات مثبت را تقویت می کند، سازمان های متعهد را ایجاد می کند و شادی کارمندان را در محیط کار تقویت می کند.