عنوان فارسی مقاله:

ایجاد وجهه شرکتی از طریق برنامه های بازاریابی اجتماعی


عنوان انگلیسی مقاله:

Building corporate image through societal marketing programsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی ایجاد وجهه شرکتی از طریق برنامه های بازاریابی اجتماعی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف- هدف این مقاله طراحی و آزمایش مدل تای برای تاثیر بازاریابی اجتماعی بر دیدگاه مشتریان نسبت به وجهه شرکت می باشد.

طراحی/روش شناسی/رویکرد- مدل مقدماتی بر مبنای ادبیات موجود طراحی شد که در پی آن تحقیقات اکتشافب صورت گرفت که شامل سه مصاحبه مفصل و چهار گروه متمرکز برای اصلاح مدل می باشد. سپس این مدل با داده های جمع واری شده از نظرسنجی پست شده و تکمیل شده با 1153 پاسخ دهنده آزموده شد و از مدل سازی معادله ساختاری استفاده شد.

یافته ها- یافته ها نشان می دهند که برنامه بازاریابی اجتماعی و ارتباطات شرکتی می تواند دیدگا مثبت مشتریان نسبت به وجهه شرکتی ایجاد کند. علاوه بر این هر دو عامل میزان تحصیلات و وضعیت تاهل پاسخ دهندگان به طور عمده بر دیدگاه مصرف گنندگان نسبت به وجهه شرکت تاثیر می گذارد. علاوه بر این هویت برنامه بازاریابی اجتماعی در مقایسه با متغییرات دیگر نشان دهنده قدرت مند ترین تاثیر بر دیدگاه مشتریان نسبت به وجهه شرکت می باشد.

مفاهیم/محدودیت های تحقیق- داده ها فقط از یک برنامه جمع آوری شدند از این رو تحقیقات آتی می تواند این یافته ها را برای برنامه های دیگر گسترش دهند تا تعمیم پذیری آنها را بیازمایند.

مفاهیم عملی- مفاهیم عمده این یافته ها برای مدیران بازاریابی شامل پشتیبانی از کاربرد برنامه های بازاریابی اجتماعی در سطح راهبردی و نیز پیشنهاداتی برای اجرای موفقیت امیز این برنامه ها می باشد.

تازگی/ارزش- این مطالعه بر تحقیقات بازاریابی اجتماعی تاثیر گذاشته چون هنوز تحقیفات تجربی در این زمینه دچار کمبود است، به طور ویژه در کشورهای آسیایی و تایلند این طور است.