عنوان فارسی مقاله: تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس سهام داکا: شواهدی از سهام انتخاب شده در بخش تولید


عنوان انگلیسی مقاله:


The impact of financial leverage and market size on stock returns on the Dhaka stock exchange: Evidence from selected stocks in the manufacturing
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس سهام داکا: شواهدی از سهام انتخاب شده در بخش تولید و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار سهام انتخاب شده بر بازده سهام می پردازد. مدل های رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS) برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده قرار گرفتند. اهرم شرکت های انتخاب شده بر اساس گزارش های مالی سالانه ای برآورد شده بود که یک دوره پنج ساله از 2008 تا 2012 میلادی را از پنج شرکت فعال در بخش تولید پوشش می دادند. افزون بر این، متوسط قیمت ماهانـــــه سهام برای سهام انتخاب شده در بین سال های 2008 میلادی لغایت 2012 میلادی برای سرامیک فو - وانگ (Fu-Wang Ceramic)، محصولات غذایی فاخر با مسئولیت محدود (Fine Foods Limited)، صنایع المپیک (Olympic Industries)، (ریسندگی مترو) Metro Spinning و منسوجات رحیم (Rahim Textiles) به دست آمد. این مطالعه رابطه منفی قابل معنی داری را بین اهرم و بازده سهام در زمانی تایید نمود که کل داده های صنعتی به کار گرفته شدند. با این حال در سطح هر یک از شرکت ها رابطه پایداری وجود نداشت.

در چهار شرکت از پنج شرکت انتخابی (یعنی سرامیک فو - وانگ، محصولات غذایی فاخر با مسئولیت محدود، صنایع المپیک و ریسندگی مترو) کلیه ضرایب اهرم منفی بودند. با این حال، منسوجات رحیم دارای ضریب اهرم مثبتی بود. هم چنین این مقاله رابطه بین اندازه و بازده سهام را به صورت معنی داری مثبت نشان داد. با این حال، اثر اندازه در بخش تولید محدود بود.