عنوان فارسی مقاله:

مطالعه سیال درگیر و ایزوتوپ پایدار ذخیره طلا – نقره – مس قلعه زری، استان خراسان ایران


عنوان انگلیسی مقاله:

A stable isotope and fluid inclusion study of the Qaleh-Zari Cu–Au–Ag deposit, Khorasan Province, Iran

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مطالعه سیال درگیر و ایزوتوپ پایدار ذخیره طلا – نقره – مس قلعه زری، استان خراسان ایران و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 چکیده

ذخیره مس قلعه ذری در جنوب خراسان واقع در ناحیه لوت مرکزی ایران, یک ذخیره رگه ای پلی متالیک با مقادیر عمده ای از Cu-Au-Ag ومقدیر کمی Pb,Zn,Bi است. کانه زایی در یکسری صفحات گسلی با روند NW-SE و زون های برشی واقع در سنگهای ولکانیکی آندزیتی و بازالتی اتفاق افتاده است. هاله های دگرسانی آرژیلیتی,سریسیتی و پروپیلیتی رگه های کانه دار را در برگرفته اند.کانه های اصلی کالکوپیریت,پیریت,گالن,اسفالریت با کوارتز,کلسیت و کلریت کم که به عنوان فاز گانگ است.

اندازه گیرهای میکروترمومتریک سیالات درگیر در کوارتز هم منشا, دماهای همگن شدن رابین 160-300 درجه سانتیگراد نشان می دهد و درجه شوری 1-4Na-Clاست.

رنج گسترده دما و فشار کانه زایی چند مرحله ای را در قلعه زری منعکس میکند.مقادیر 18Oσ در کوارتز (نسبت به SMOW) و مقادیر 34Sσ در کالکوپیریت و گالن (نسبت به CDT) به ترتیب رنجی از 6.5 تا 7.5 درصد و 0-1.5 درصد دارند. در 300 درجه سانتیگراد محاسبه مقادیر 18Oσ نزدیک به صفر است. این داده ها یک منشا ماگمایی برای سولفید و یک منشا سطحی برای سیالات کانه ساز پیشنهاد میکند. کانه زایی قلعه زری بصورت اپی ترمال و کم سولفید و احتمالا در ارتباط با سیستم ماگمایی deep-seated است. کانه زایی در نتیجه جوشش, سرد شدن و تقلیل فشار بوده است.