عنوان فارسی مقاله: متوسط حالت اکسیداسیون کربن چوب اصلاح شده حرارتی به عنوان شاخصی برای مقاومت در برابر پوسیدگی با بازیدیومیست ها
عنوان انگلیسی مقاله: The average carbon oxidation state of thermally modified wood as a marker for its decay resistance against Basidiomycetes


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی متوسط حالت اکسیداسیون کربن چوب اصلاح شده حرارتی به عنوان شاخصی برای مقاومت در برابر پوسیدگی با بازیدیومیست ها و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

اخیراً گزارش شده است که نسبت اکسیژن به کربن (O/C) چوب های حرارت دیده یک شاخص قابل اعتماد برای مقاومت در برابر تهاجم قارچ Basidiomycete می باشد. مطالعه نظری حاضر تلاشی برای تبیین رابطه علّی بین نسبت اکسیژن به کربن (O/C) چوب های حرارت دیده و مقاومت به قارچ آن است که بر اساس روندهای آزمون آزمایشگاهی استاندارد ارزیابی می گردد.

مشخص شده است که تفاوت گونه های چوب با توجه به درجات متغیر اصلاح حرارتی، همبستگی قابل توجهی با ترکیب عناصر در هنگام ترسیم در نمودار وضعیت ون کرولن دارند که نشان دهنده خصوصیت شیمیایی اصلاح متداولی است که بین این گونه مشترک می باشد. کلیه انواع واکنش های شیمیایی مسئول بروز تغییرات ترکیبی عمدتاً دهیدراسیون و تا حدی دکربوکسیلاسیون هستند. واکنش اخیر منجر به کاهش میانگین کل وضعیت اکسیداسیون اتم های کربن حاضر در چوب های حرارت دیده و بهبود ذاتی مقاومت در برابر اکسیداسیون مواد می گردد.

یک همبستگی کلی مشخصی بین متوسط وضعیت اکسیداسیون ماده آلی و انرژی آزاد گیبس نیمه واکنش اکسیداسیون مشاهده شده که از نظر کمّی با روند مشاهده شده در مقاومت به قارچ چوب های حرارت دیده با توجه به نسبت اکسیژن به کربن (O/C) همخوانی دارد.