عنوان فارسی مقاله:

ارتباطات سیاسی شرکت، هزینه های عاملیت و کیفیت حسابرسی (ممیزی)


عنوان انگلیسی مقاله:

Corporate Political Connections, Agency Costs and Audit Quality
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارتباطات سیاسی شرکت، هزینه های عاملیت و کیفیت حسابرسی (ممیزی) و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

1. مقدمه

اثر ارتباطات سیاسی بر سازمان های تجاری اخیرا مورد توجه محققان در کل دنیا قرار گرفته است که با افزایش در مجریان و مدیران دارای ارتباط سیاسی که شرکت های فهرست شده در اقتصادهای توسعه یافته و در حال پدیداری را اداره می کنند، همخوانی دارد (به عنوان می توانید به اثر دینگ و همکاران، 2015) مراجعه کنید. مجریان و مدیران دارای ارتباط سیاسی معمولا قدرتمند در نظر گرفته می شوند چون می توانند از یک مجموعه از مزایا بهره ببرند که این امر از طریق استفاده از لینک های خود با سیاسیون میسر می شود. آنها همچنین می توانند از قدرت سیاسی خود برای تقویت جایگاه خود و اثرگذاری بر خروجی شرکت استفاده کنند. مطالعات قبلی اثر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت (فیسمن، 2001)، دسترسی به اعتبار و بودجه (کلاسنس و همکاران، 2008)، نرخ مالیات (آدیکاری و همکاران، 2006)، هزینه بدهی و سرمایه حق مالی (بلیس و گال، 2012؛ بوبکری و همکاران، 2012) و کیفیت گزارش دهی مالی (چانی و همکاران، 2011) را بررسی کرده اند.