عنوان فارسی مقاله:

تاثیر سن بر روی مخچه و کاهش فعالیت و عملکرد های رفتاری و شناختی

عنوان انگلیسی مقاله:

Moving forward: Age effects on the cerebellum underlie cognitive and motor declines
نمونه متن ترجمه
چکیده
نقش مخچه در کاهش فعالیت ها و عملکرد شناختی و رفتاری افراد مسن بسیار مهم است و تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است. عملکرد مختلف مخچه در ساختمان مغزی افراد پیر بسیار حائز اهمیت است. ما در قسمت ادبیات این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا به امروز شواهد نشان دادند که تفاوت مورفولوژیکی بین مخچه افراد وجود دارد که به مرور زمان و با بالارفتن سن افراد، رفتارهای شناختی و حرکتی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. مورفولوژی مخچه برای پیش بینی عملکردها و انجام وظایف، بهتر از قشر پیشین مغز می باشد. ما برای تحلیل تحقیقات خود، از تحلیل اتصال های سلولی مغز و تصویربرداری رشته های عصبی استفاده کردیم. ما در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدیم که مخچه نقش بسیار مهمی را در کاهش عملکرد افراد پیر ایفا می کند. ما در تحقیق خود از چارچوب ادراکی برای تحت تاثیر قرار دادن نقش مخچه در عملکرد افراد استفاده کردیم و مدل داخلی را مورد توجه قرار دادیم. شواهد نشان دادند که مخچه تحت تاثیر سن افراد قرار گرفته و تحقیقات بیشتری باید در این زمینه انجام شوند تا بتوانند نقش مخچه را در عملکرد کنترل حرکتی و شناختی در سنین مختلف مشخص کنند.