عنوان فارسی مقاله:

فعالیت پروتئاز گرده آلرژنیک سدر، سرو، سرو کوهی، توس و کهنه‌ واش


عنوان انگلیسی مقاله:

Protease Activity of Allergenic Pollen of Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweedبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی فعالیت پروتئاز گرده آلرژنیک سدر، سرو، سرو کوهی، توس و کهنه‌ واش و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

زمینه: گرده محرک مهم تورم غشاء مخاط بینی، ورم ملتحمه و آسم میباشد و علاوه بر این در آماس سطح پوست نیز نقش دارد. با وجود اینکه مطرح میشود که فعالیت پروتئازی ناشی از منابع آلرژی مانند ذرات ریز ،حساسیت وآلرژی زایی رابیشتر می کند، اما اطلاعات کمی در این باره از گرده های آلرژی زا مانند گردۀ cedar ژاپنی و cypress ژاپنی وجود دارد. این درخت ها عامل اصلی تب یونجه در ژاپن میباشند.

روش ها

ما فعالیت پروتئازی ناشی از گردۀآلرژی زای cedar, Japanese cypress ژاپنی و juniper کوه Rocky که متعلق به خانوادۀ Cupressaceae_Taxodiaceae است و birch سفید و ragweed کوتاه رابااستفاده از سوبستره های سنتتیک و بازدارنده های مختص طبقه را تجزیه و تحلیل کردیم.

نتایج

ما متوجه شدیم که گردۀ سه عضو خانوادۀ Cupressaceae_Taxodiaceae که دارای فعالیت پروتئاز سرین میباشد، و گردۀ birch سفید و ragweed کوتاه که نه تنها فعالیت پروتئاز سرین بلکه فعالیت پروتئاز سیستئین نیز دارد، و هر 5 نوع گردۀ تست شده که حداقل یک نوع پروتئاز سرین دارند، حساسیتشان به بازدارندۀ مختص پروتئاز سرین نسبتا کم است واینکه محتوی و قابلیت رهاسازی پروتئازهای گرده ایی تست شده در مطالعۀ حاضر بر اساس خانوادۀ گیاه متفاوت بود.

نتیجه گیری

گرده های آلرژی زای مربوطه که در مطالعۀ حاضر از نظر بالینی تست شدند، قابلیت آزادسازی آندوپپتیدازهای سیستئین و سرین را داشتند. اطلاعات موجود در مورد گسترۀ فعالیتهای آندوپپتیداز این دانه های گرده ایی آلرژی زا برای بررسی و تحقیق در مورد مشارکت آنها در بیماریزایی آلرژی ها مفید وموثر خواهد بود.