عنوان فارسی مقاله:

حسابداری منابع انسانی و تحولات بین المللی: پیامدهای اندازه گیری سرمایه انسانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Human resource accounting and international developments: implications for measurement of human capital
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری منابع انسانی و تحولات بین المللی: پیامدهای اندازه گیری سرمایه انسانی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

حسابداری منابع انسانی (HRA) شامل حسابداری برای هزینه های مربوط به منابع انسانی به عنوانی دارایی کل در مقایسه با حسابداری سنتی قرار می گیرد که در آن این هزینه ها جزو مخارجی هستند که باعث کاهش سود می شود . کمک های انجام شده برای رشد در حسابداری منابع انسانی (HRA) در بسیاری از کشورها بخوبی مشخص شده است . رشد سریع معیارهای گزارشات مالی بین المللی (IFRS) شاخصی است که نشان میدهد علت انگیزه برای حسابداری مالی بین المللی موردی است که بالقوه موجب در نظر گرفتن سنجش های متناظر و معیارهای گزارشی بوده و نشان میدهد که گزارشات مالی در آینده مشتمل بر سنجش و معیارهای غیر سنتی خواهند بود مانند ارزش منابع انسانی با استفاده از متد و روش HRA .