عنوان فارسی مقاله: زمان بندی و پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط های حسی اینترنت اشیا


عنوان انگلیسی مقاله:

Task requirement aware pre-processing and Scheduling for IoT sensory environments

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی زمان بندی و پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط های حسی اینترنت اشیا و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 چکیده

در اینترنت اشیا شبکه های حس گر بی سیم محیط حسی از طریق درگاه ها به اینترنت متصل بوده و این امر منجر به نرم افزارهای حسی همزمان گردید. نرم افزارهای برگرفته از جستجو در اینترنت برای اطلاعات زمانی-مکانی درون شبکه حس گر بی سیم ممکن است نیاز به تجزیه جستجو داشته باشند. تجزیه جستجوها ممکن است منجر به فعالیت هایی گردد که دارای شرایط کیفیت خدمات و کارکرد مشابه اند. لذا پیش پردازش فعالیت ها منجر به تعداد کاهش یافته اجراء فعالیت درون شبکه حس گر بی سیم در مقایسه با اجرای مجزا دستورات می گردد. علاوه بر این، دانش قبلی انرژی ته مانده گره های حس گر به این نوع تصمیم گیری کمک می کند که آیا فعالیت ها را می توان به منظور تکمیل موفقیت آمیز خود زمانبندی کرد. پروتکل های نظارت بر انرژی موجود در شبکه های حس گر بی سیم ترافیک و انرژی پیامی زیادی متحمل می کنند. لذا سیستم نظارت بر انرژی بر مبنای ترافیک کاهش یافته پیام عمل نموده و با این وجود اطلاعات انرژی صحیح فراهم می سازد که دارای ارزش زیادی می باشد. این مقاله مکانیسم زمانبندی و پیش پردازش آگاه به شرایط را مطرح نموده که شامل پیش پردازش فعالیت، سیستم نظارت بر انرژی، و زمانبند درون درگاه می باشد. زمانبند بهترین گره های حس گر موجود را به فعالیت های ورودی اختصاص می دهد در حالی که شرایط کیفیت خدمات آنها را بر طرف می سازد. پیش پردازش فعالیت و سیستم های نظارت بر انرژی به طور مجزا آزموده می شوند تا متریک های عملکرد عمده ای را بسنجند که شامل چند فعالیت ورودی به شبکه حس گر بی سیم و دقت پیش بینی اطلاعات انرژی به ترتیب می باشد. علاوه بر این ارزیابی عملکرد زمانبندی و پیش پردازش آگاه به شرایط بسط داده می شود تا تاثیرات آن بر زمانبندی فعالیت بر پارامترهای متنوع شبکه بررسی گردد. پی بردیم که زمانبندی و پیش پردازش آگاه به شرایط بهتر از یافته های تحقیقات اخیر درباره زمانبندی فعالیت در محیط های حسی اینترنت اشیا به لحاظ متریک های عملکردی شبکه تعیین شده عمل می کند.