عنوان فارسی مقاله:

بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


عنوان انگلیسی مقاله:

The Investigation of The Relationship between Identity Styles and Educational Progress of Happiness
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 285 (135 دانش آموز دختر و 150 دانش آموز پسر )رشته های مختلف تحصیلی مدارس پیش دانشگاهی شهرستان سیرجان بودند. برای سنجش سبک های هویت از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (پرسشنامه تجدید نظر شده وایت ISI-6G ) و برای سنجش شادکامی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده گردید. همچنین برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل نیمسال اول تحصیلی آنان در سال 91-92 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین ضریب همبستگی بین سبک هویت هنجاری با پیشرفت تحصیلی رابطه ضعیفی را نشان می دهد. در رابطه با بررسی سبک هویت سردرگم/اجتنابی با پیشرفت تحصیلی نتایج نشان می دهد که بین سبک هویت سردرگم و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج بررسی رابطه سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با شادکامی نشان می دهد که بین این دو سبک هویت با شادکامی رابطه معنادارای وجود دارد. ضریب همبستگی بین سبک هویت سردرگم/اجتنابی با شادکامی نشان دهنده رابطه ضعیف بین این دو متغیر می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین پیشرفت تحصیلی و شادکامی رابطه معنادار وجود دارد.